Вземане на решение за настъпление в планинско-гориста местност

 

Особенности при вземането на решение за настъпление в планинско-гориста местност

 

 

За да вземе решение за настъпление в планинско-гориста местност (ПГМ) командира на батальона ( КБ) е длъжен да си уясни задачата, да оцени обстановката, да определи замисъла на боя и бойните задачи на подразделенията.

 

 

Освен това КБ допълнително:

 

    - изучава огневата система на противника на всички етажи;

    - набелязва възможните места за засади;

    - набелязва удобните направления за действия на собствените танкови и мотострелкови подразд., както и за извършване на обход и обхват;

    - определя азимута на направлението за настъпление на ротите от 1ешелон;

    - определя реда за преодоляване на горските завали и трудно проходимите участъци от местността;

    - определя реда за гасене на пожари или направленията за обхождането им;

    - определя реда за унищожаване на противника, който води огън от дърветата или е останал в тила на настъпващите подразделения;

    - установява наличието на открити флагове и незаети междини в отбраната на противника;

    - oрганизира пунктове за стопляне и взема други мерки за предпазване на личният състав от замръзване;

    - организира подготовката на въоръжението, техниката и средствата за индивидуална защита за използване при ниски температури;

   - организира боядисването на техниката съобразно фона на местноста и осигуряването на подразделенията с маскировъчни халати.

 

При уясняване на задачата КБ трябва да разбере:

 

Целта на предстоящия бой; замисъла на старшия командир особенно в реда и начините за разгром на противостоящия противник в ПГМ, обектите за поразяване; съдържанието на получената задача, мястото и ролята на баталъона в предстоящия бой; задачите на съседите на фланговете, ПО , ТВД, обхождащи отряди и др., реда за взаимодействие с тях и с подразделенията от другите родове войски; времето за готовност за изпълнение на задачата.

 

Въз основа на всичко това КБ трябва да направи изводи:

 

   - за съдържанието на близката и следващата задача;

   - построението на бойния ред;

   - с какво старшия командир съдейства за изпълнение на задачата;

   - какъв е темпа за настъпление и времето за изпълнение на всяка задача;

   - взаимодействието което трябва да се организира със съседите за изпълнение на задачате.

 

При оценка на противника КБ трябва да изучи и разкрие замисъла на противника за удържане на командните височини, хребети, за преграждане на отделни направления, да разкрие характера на отбраната, на превалите и пътищата за скрито подхождане към тях и към други обекти. Освен това незаетите и слабо заети райони и възможностите за обход и обхват, етажното разположение на огневите средства, наличие на местно население, организация на огневата система, миновзривни заграждения,разположение на резервите на противника и вероятноста за тяхното използване в боя, пунктове за управление и постовете за техническо разузнаване, средствата за радиосмущения.

 

От оценка на противника КБ прави изводи :

 

   - за силните и слабите му страни;

   - направлението където е целесъобразно да се съсредоточат усилията;

   - обектите които трябва да се овладеят за да се наруши устойчивоста на отбраната да се излезе във фланг и тил на противника;

   - за съдържанието на бойните задачи на подразделенията.

 

При оценка на своите, придадените и подържащите КБ трябва да си изясни подготовката на ЛС  за действие в ПГМ и оределя необходимоста от специално планинско снаряжение и облекло. Разкрива възможностите за използване на бойната техника и набелязва мероприятия по осигуряване на манъовър при различните естествени и изкуствени препяствия.

 

От анализа на собствените сили и средства КБ набелязва:

 

   - построението на бойния ред;

   - разпределението на силите и средствата;

   - съдържанието на бойните задачи;

   - реда за подхождане към предния край или необходимото прегрупиране, начини и средства за подсигуряване на фланговете и тила.

 

При оценака на съседите КБ изучава и прави изводи за: задачите, които се изпълняват пред фронта за настъпление на бат. Определя последователноста и начините за взаимодействие с тях при атака и в хода на боя, реда за осигуряване на фланговете и междините.

 

При оценка на местноста се определя: -достъпноста на направлението за настъпление; наличието и състоянието на проходи и тяхната характеристика, превали теснини, скалисти райони и тяхната проходимост, очаквани разрушения и заразяване в резултат на използване на ОМП, възможни места на завали, срутвания свлачвания,лавини, наводнения, пожари, наличие на командни и доминиращи височини с овладяването на които се осигурява необходимото наблюдение, обзори и обстрел. Наличие на мъртви пространства, скрити подстъпи, заледени участъци, защитни свойства на местноста направления за влитане на нислетящи обекти на противника, наличие и състояние на пътища, пътеки широки била, възможност за движение на бойна техника; необходимост и места за създаване на заграждения, препяствия които налагат използване на специално планинско оборудване, наличие на водоизточници и населени места.

 

В резултат на всичко това КБ окончателно набелязва:

 

   - направлението за настъп.

   - способите и последователноста за разгром на противника;

   - къде да се съсредоточат усилията;

   - труднопроходими участъци пред предния край и в дълбочина на отб. и какви необходими мероприятия да се проведат за тяхното преодоляване;

   - конкретните задачи на подчинените и какъв манъовър да се осъществи;

   - мероприятия за защита на ЛС.

 

При оценка на радиационната, химическа и бактрилогичска обстановка КБ отчита използвано ли е до сега ОМП, възможноста за продължително задържане на БОВ в оврази, долини, поречия, гористи райони. Екраниращо действие на скатовете и склоновете, удобни места за предпазване на ЛС, възможност за заразяване на водоизточниците.

 

КБ определя:

 

   - каква е боеспособноста на батальона;

   - организацията на радиационното, химическо и бактерилогическо разузнаване;

   - способите за преодоляване на заразени участъци;

   - ред за осигуряване на подразделенията със средства за обработка и защита;

   - мероприятия по ЗОМП; -ред за провеждане на ЧСО и СО;

   - мерки за подържане на сънитарно-хигиенното състояние.

 

При оценка на времето се взема в предвид метеорологичните услови, сезона и времето от денонощието, продължителноста на светлото време, наличие на сняг, поледица, виелица, мъгла и др.

 

На основата на задълбочено уясняване на задачата и оценка на оцтановката и направните тактически разчети КБ взема решение, в което освен общите въпроси определя и:

 

   - реда за овладяване на опорните пунктове, превали и др важни обекти

   - задачите на подразделенията, които извършват обход обхват, реда за взаимодействие с настъпващите по фроната ПО, ТВД, обхождащи отряди и др;

  - мероприятия за прекриване на фланговете за ориентиране и спазване на направлението и обезпечаване положението на настъпващите подразделения;

  - реда за осигуряване на подразделенията с необходимите планински съоръжения.

 

{START_COUNTER}